Bakgrund

EU-finansiering

eLSi är finansierat av europeiska kommissionen genom Leonardo da Vinci programmet.

Leonardo da Vinci programmet syftar till att förstärka europeiska arbetsmarknadens konkurrenskraft genom att hjälpa europeiska medborgare att skaffa nya färdigheter, kunskaper och meriter som erkänns över landsgränserna. Programmet syftar också att stödja innovationer och förbättringar i yrkes och vidareutbildningssystemen. 

Leonardo da Vinci programmet är en del i Programmet för livslång lärande 2007-2013 inom ”Education and Culture DG, och är Europeiska Unionens program för utbildning och träning.

Leonardo da Vinci programmet finansierar olika typer av projekt (”aktioner”) relaterade till yrkes och vidareutbildning. Dessa aktioner är: Mobilitet, Partnerskap samt Multilaterala projekt. eLSi-projektet faller under Multilaterala projekt. Dessa är storskaliga projekt, med organisationer från olika länder samarbetar för att utveckla arbetsprocesser för yrkesutbildning och vidareutbildningssektorn.

Inom aktionen Multilaterala projekt, representerar eLSi ett innovationsöverföringsprojekt som syftar till att förbättra kvalitén och attraktiviteten hos yrkes och vidareutbildningssystemen i de deltagande länderna genom att sprida existerande innovationer till t.ex. nya juridiska, systemiska, sektorspecifika, språkliga, sociokulturella och geografiska miljöer med hjälp av transnationella partners. Innovationsöverföringsprojekt skapar synergier genom att återanvända innovationer i de existerande yrkes och vidareutbildningssystemen (undviker återuppfinna hjulet).